۱۶ تیر ۱۳۸۸ - ادبیات دوگانه محافظه کاران در مورد مخالفان