۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ - تو که افسانه ات، افتخار تاریخ است …