۲ بهمن ۱۳۸۹ - مخاطب جنتی، خاتمی بود

۲۷ آذر ۱۳۸۹ - آفتاب آمد دلیل آفتاب

۲۹ آبان ۱۳۸۹ - كل اگر طبیب بودی…