۲۱ اردیبهشت - نبرد سوریه؛ تأثیرگذار یا فرساینده

۱۳ تیر ۱۳۹۱ - ایستادگی تا دادخواهی، ایستادگی تا برابری

۲ اسفند ۱۳۸۹ - خواهندگانی مبارز ولی ناکام