۸ بهمن - خاموشی فروزان در روزگارِ مداحان هفت‌تیر کش