۲۲ تیر ۱۳۹۲ - هراس افراطیون از کابینه روحانی

۸ تیر ۱۳۹۲ - رسم رفاقت

۶ خرداد ۱۳۹۱ - سلام آقای مصطفی!