۱۴ مهر ۱۳۸۹ - ۵۰ کیلومتر رکاب زنی برای لغو مجازات اعدام