۱۶ آذر ۱۳۸۹ - مثلثی ناکارآمد که ملتی را شرطی کرده است

۸ آبان ۱۳۸۷ - ارائه برنامه، کابینه و بعد کاندیدا