۱۳ مرداد ۱۳۸۸ - دروغ می گویند؛ دانشجویان درزندان هستند