۱۱ اسفند ۱۳۸۹ - لیبی و وضعیت امام موسی

۱۷ بهمن ۱۳۸۹ - آمریکا در مصر بر سر دو راهی

۱۱ مرداد ۱۳۸۹ - دیپلماسی هوشمندانه

۲ مرداد ۱۳۸۹ - هیچ راهی به جز مذاکره نیست

۱۶ فروردین ۱۳۸۹ - تاثیر سیاست اوباما برای رابطه با ایران

۹ اسفند ۱۳۸۸ - چندجانبه گرایی، ضرورتِ معادلات امروز جهانی

۱۳ بهمن ۱۳۸۸ - مشتاقی و مهجوری

۴ بهمن ۱۳۸۸ - پندارها و واقعیت های هسته ای