۱۸ شهریور ۱۳۹۳ - الازهری برای قم

۱۸ خرداد ۱۳۹۳ - شبکه های شیعه چه می گویند

۲۰ خرداد ۱۳۹۱ - دربارۀ آیت الله شریعتمداری