۱۹ آبان ۱۳۸۸ - دولت استبدادی نمی تواند ضد استعمارباشد