۹ شهریور ۱۳۹۳ - تشدید نظارت بر تلفن و اینترنت

۲۸ مرداد ۱۳۹۳ - بازسازی نفوذ ایران در عراق