۱۷ بهمن ۱۳۹۱ - بازداشت مرتضوی با دوازده سال تاخیر

۲۹ آذر ۱۳۸۹ - سروش صلح

۲۱ فروردین ۱۳۸۹ - مقیمان حریم امن قوه قضائیه