۱۹ تیر ۱۳۹۰ - مخاطبان خاتمی

۱۶ خرداد ۱۳۹۰ - برای آنکه مومنانه زیست

۱۱ مرداد ۱۳۸۹ - راه و بیراهه