۱۴ مرداد ۱۳۸۸ - حکومت به شعور زنان توهین می کند

۴ اسفند ۱۳۸۷ - دروغ جامعه را فراگرفته