۸ دى ۱۳۸۹ - حفظ حرمت آزادی و نه تسلیم به زندان

۶ مرداد ۱۳۸۹ - سکوت نکنید!

۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - شعبده را ببینید!

۱۴ فروردین ۱۳۸۹ - عدالتی در کار نخواهد بود!؟

۱۵ بهمن ۱۳۸۸ - فیل موش خواهد زایید؛ موش را دوست داشته باشیم!

۲۳ دى ۱۳۸۸ - در بی معنایی بخشش

۱ دى ۱۳۸۸ - گذشته ای که نمی گذرد

۲۸ مرداد ۱۳۸۸ - تجاوز به مثابه یک شکنجه سیستماتیک