۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ - برای کاوه که دغدغه اش انسان بود