۱۴ بهمن ۱۳۸۸ - استفتائات سینمائی از اسلام شناس برجسته