۳ مرداد ۱۳۹۱ - سن و سال هم دیگر مبنا نیست

۷ خرداد ۱۳۹۱ - اگر شناسنامه داشت پسرش معاف می‌شد!