۱۷ آبان ۱۳۸۸ - ریاست ضرغامی پنج سال دیگر تمدید شد

۱۲ خرداد ۱۳۸۸ - تفاوت های کروبی و موسوی