۱۱ آبان ۱۳۸۹ - گفتار حقوق بشر، گذار از حاشیه به متن