۲۰ شهریور ۱۳۹۳ - “قمرالملوک” فقط در عصر خود درخشید

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - پیام شجریان، صدای ناظری

۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ - یک جهان احترام برای آقای مارکز

۳۰ فروردین ۱۳۹۳ - تجلیل جهان، سکوت نظام

۲۱ آبان ۱۳۹۲ - نابغه‌ای علیه دیکتاتورها

۲۱ آبان ۱۳۹۲ - لزوم نقد دین برای رسیدن به تجدد

۲۰ آبان ۱۳۹۲ - روزآنلاین؛ “وقایع اتفاقیه”