۱۱ آذر ۱۳۹۲ - مردی که جز برای نماز توان ایستادن ندارد