۱۱ شهریور ۱۳۹۲ - چند نفر از ما اعدام های ۶۷ را محکوم می کردیم

۹ اسفند ۱۳۸۸ - این هم آدرس آقای لاریجانی !

۲۴ دى ۱۳۸۸ - اگر بهمن تبرئه شود

۱۲ شهریور ۱۳۸۸ - غم را به قدرت تبدیل کنیم