۲۸ اسفند ۱۳۸۹ - مسیری که می پیماییم……

۲ بهمن ۱۳۸۹ - قرار نبوداینطور باشد

۱۹ دى ۱۳۸۹ - برای برادرم ضیا…

۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - نوید طلوع خورشید

۱۸ فروردین ۱۳۸۹ - آه اگر آزادی سرودی می خواند کوچک