بن علی و سید علی

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای سفر اخیر بن علی از تونس به خارج ترین جای ممکن، و به دلیل اینکه بالاخره نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم و بالاخره این حکومت بالا برود، پائین برود باید آسیدعلی آقا با یک هواپیمایی، موشکی، کشتی ای، بنزی، چیزی برود جایی که عرب ها نی می اندازند و ما ایرانی ها در همانجا از نیستان بریده شده و از جدایی ها شکایت می کنیم، لذا برخی سووالات درباره تونس و ایران و این جور چیزها تقدیم می شود.

 

سووال اول: بن علی بعد از 23 سال حکومت با اعتراض مردم تونس از کشور فرار کرد، اما سید علی بعد از 22 سال حکومت با وجود اعتراض شدید مردم از کشور هنوز فرار نکرده، حالا باید چکار کنیم؟

گزینه اول: یک سال دیگر زور بزنیم.

گزینه دوم: کلا یک سال زور بزنیم.

گزینه سوم: فعلا که زور نمی زنیم، ولی اگر خواستیم یک سال زور بزنیم.

گزینه چهارم: یک سال اعتراض کنیم تا بشود 23 سال.

 

سووال دوم: بن علی وقتی وزیر کشورش مردم را کشت، او را برکنار کرد، با این وجود آخرش مجبور شد از قدرت کنار برود، ولی سید علی وقتی وزیر کشورش در انتخابات تقلب کرد و مردم را کشت، او را وزیر رفاه کرد، واسه چی؟

گزینه اول: چون تونس وزارت رفاه ندارد.

گزینه دوم: چون وزیر کشور ایران ده تا خانه دارد، نمی دانست کدام یکی برود و گم می شد.

گزینه سوم: چون وزیر کشور همکلاسی رئیس جمهور بود و زشت بود بخاطر یک تقلب یا چهار تا تیراندازی زنش را خجالت زده بکنند.

گزینه چهارم: چون در ایران ما عادت داریم بخاطر کارهای بد هیچ وقت یک وزیر را کنار نمی گذاریم، یا همه هستیم، یا کل حکومت می رود.

 

سووال سوم: بن علی وقتی با اعتراض مردم مواجه شد، زنش به مونترال و خودش به فرانسه پناهنده شد، اگر سید علی خواست برود، زنش باید به کجا و خودش باید به کجا برود؟

گزینه اول: سید علی می رود سوریه، زنش را کسی نمی شناسد، می روند خانه بغلی.

گزینه دوم: سید علی بدون خانواده جایی نمی رود، زشت است.

گزینه سوم: کار  یک شب دو شب نیست.

گزینه چهارم: تعدادشان زیاد است، یک کشور خالی لازم دارند.

 

سووال چهارم: بن علی بلد نبود کشور را اداره کند، به همین دلیل مردم تونس به خیابان ریختند و او را برکنار کردند، سید علی بلد نیست کشور را اداره کند، به همین دلیل مردم ایران به خیابان ریختند ولی او ورود مردم به خیابان را ممنوع کرد. مردم تونس و ایران چه فرقی دارند؟

گزینه اول: در تونس به آنجای مردم رسیده بود، در ایران از آنجای مردم گذشته است و به آن عادت کرده اند، فقط جای شکرش باقی است.

گزینه دوم: در تونس مردم در فقر دست و پا می زنند، در ایران مردم کلا دست و پا می زنند.

گزینه سوم: در تونس مردم تصمیم گرفتند تا آخرش بروند، در ایران همان اول تا آخرش به مردم رفت.

گزینه چهارم: در تونس مردم بیکار بودند، در ایران دولت بیکاران را با پول نفت استخدام کرد فرستاد بقیه بیکاران را کتک زدند.

گزینه پنجم: در تونس کسی ساندیس دوست ندارد.

 

سووال پنجم: در تونس بیکاری، گرانی و مشکل مسکن وجود دارد به همین دلیل مردم تونس رئیس جمهور را برکنار کردند، در ایران بیکاری، گرانی و مشکل مسکن وجود دارد، مردم ایران اگر بخواهند رئیس جمهور را برکنار کنند، چه اتفاقی می افتد؟

گزینه اول: مشکل مسکن شان حل می شود چون می روند زندان و اجاره خانه نمی دهند.

گزینه دوم: بیکاری و گرانی و مشکل مسکن ادامه پیدا می کند، هواپیما هم سقوط می کند.

گزینه سوم: اگر بخواهند رئیس جمهور را برکنار کنند، باید مجلس هم عوض بشود، اگر بخواهند مجلس عوض شود، باید شورای نگهبان هم عوض شود، اگر بخواهند شورای نگهبان عوض شود، رهبر هم باید عوض شود، اگر قرار باشد رهبر عوض شود، مردم هم باید عوض شوند.

گزینه چهارم: در تونس اگر مردم رئیس جمهور را قبول نداشته باشند او می رود، ولی در ایران اگر مردم رئیس جمهور را قبول نداشته باشند، مردم باید بروند یک جای دیگر.

 

سووال ششم: کشورهای خارجی از جمله آمریکا، فرانسه و سازمان ملل دولت تونس را بخاطر سرکوب مردم نکوهش کردند. بن علی هم گفت چشم، آخرش هم رفت. همین کشورهای خارجی دولت ایران را بخاطر سرکوب مردم نکوهش کردند، سید علی چکار کرد؟

گزینه اول: فرانسوی ها را هم بخاطر شرکت در اعتراض دستگیر کرد.

گزینه دوم: انگلیسی ها را هم در دادگاه محاکمه کرد.

گزینه سوم: آمریکایی ها را که داشتند می رفتند قالی بخرند زندانی کرد.

گزینه چهارم: گفت دلم می خواهد بروم، ولی جایی ندارم بروم، شما جایی نشان بده، می روم.

 

سووال هفتم: مردم تونس به بن علی گفتند بن علی برو، بن علی هم رفت. مردم ایران یک سال است به سید علی می گویند برو، اما سید علی نمی رود، چرا نمی رود؟

گزینه اول: چون دل به کار نمی دهد و با احمدی نژاد خاکبازی می کند.

گزینه دوم: چون دل به کار می دهد، ولی دائم برمی گردد و می گوید ببخشید پشتم به شماست.

گزینه سوم: چون ظاهرا کسی پشتش است، ولی در واقع نیست.  

گزینه چهارم: مردم پشت و روش را یکی کردند، درد را می فهمد ولی گوشش سنگین است، صدا را نمی شنود.

 

سووال هشتم: کشور تونس یک کشور وابسته و فقیر و دیکتاتور با یک حکومت بی عرضه بود، رژیم این کشور با شش ماه تظاهرات آرام برکنار شد، کشور ایران یک کشور مستقل، ثروتمند و دیکتاتور با یک حکومت بی عرضه است، چرا رژیم ایران با شش ماه تظاهرات آرام برکنار نمی شود؟

گزینه اول: مستقل هستم، پول دارم، می زنم تو سر همه تون.

گزینه دوم: مستقلا با پول نفت به شکل هدفمند می زنم توسرتون.

گزینه سوم: مشکل تونس با یک دهم بودجه محرمانه حل می شد.

گزینه چهارم: دولتی که نفت و دین داشته باشد، بخاطر بی عرضگی سقوط نمی کند.