گلسرخی، شریعتی و، طیب و خامنه‌ای هزار تومان!

نویسنده

» گزارش

خسرو گلسرخی، شاعر مبارز و انقلابی- دکتر علی شریعتی نویسنده و نظریه پرداز نامی، و سید علی خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی نیازی به معرفی ندارند.

 این سه نفر، دردوران های مختلف دستگیر و به زندان” معروف” کمیته مشترک” فرستاده شدند. این زندان محل شکنجه مبارزین پیش ا ز انقلاب با اندیشه های مختلف سیاسی بودند. گلسرخی ، شریعتی و خامنه ای که سه اندیشه متفاوت داشتند همراه صد ها زندانی دیگر در بندهای کمیته مشترک” زندانی و مورد  شکنجه قرار گرفتند.

” کمیته مشترک” روز بیست و دوم بهمن بدست مردم فتح شد و بعد از مدت کوتاهی در اختیار اطلاعات سپاه قرار گرفت و از اواخر سال 58 مجددا به شکنجه گاه تبدیل شد. عموما نیروهای چپ را باین زندان می بردند و زیر شکنجه به اعتراف وا می داشتند و بیرحمانه به قتل می رساندند. رحمان هاتفی- اخرین سردبیر کیهان پیش ازانقلاب- یکی از صدها قربانی این شکنجه گاه مخوف بود.

“کمیته مشترک”  سالها بعد در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفت و به “ موزه عبرت” تبدیل شد. موزه ای که فقط اسناد دست چین شده پیش از انقلاب را به نمایش گذاشته شده و تنها به زندانیان اسلامی اختصاص یافته است. مبارزین دیگر زندانی حذف شده اند. تاریخ زندان هم در بهمن 1357 به پایان می رسد تا چهره شکنجه گران اسلامی که سه دهه در این زندان روی ساواک را سفید کردند، پنهان بماند.

“موزه عبرت” انتشاراتی هم دارد که اسناد دست چین را بعنوان تاریخچه این شکنجه گاه منتشر می کند و غرفه ای هم در نمایشگاه کتاب.

درسردر این غرفه امسال  تصاویر خامنه ای، بهشتی، شریعتی، لاجوردی و گلسرخی را بعنوان جاذبه جلب مشتری آویخته شد و قیمت هر عکس هم هزار تومان  تعیین شده است.جالب عکس بالای تصویر گلسرخی است. اوکسی نیست جز طیب حاج رضایی یکی از معروفترین اوباش تهران که در حوادث خرداد 42 دستگیر و اعدام شد.

 عکس های نمایشگاه کتاب را اینجا ببینید