متکی آب و روغن قاطی کرد

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه مدتهاست هیچ پرسشی از شما نکردیم و طبعا شما هیچ پاسخی به ما ندادید، به همین دلیل برخی پرسش های جدید برای برخی پاسخ های جدیدتر پیشنهاد می شود. لطفا به هر سووالی خواستید پاسخ بدهید و پاسخ ها را در پاسخنامه ننویسید، چون ممکن است به دست ماموران مذکور بیافتد، پاسخنامه را پاره کنید و بیاندازید دور.

 

سووال اول: با توجه به اینکه منوچهر متکی درباره رئیس جدید آژانس انرژی اتمی گفته است: " آمانو باید آب بندی شود.” لطفا بگوئید البرادعی رئیس سابق آژانس چگونه بود؟

گزینه اول: به روغن سوزی افتاده بود.

گزینه دوم: آب و روغن قاطی کرده بود.

گزینه سوم: به جای آژانس شده بود ماشین شخصی

گزینه چهارم: اینقدر با او تخت گاز رفته بودند که یاتاقان سوزانده بود.

 

سووال دوم: در راستای اینکه سردار رجب زاده گفته است: " نیروی انتظامی در هشت ماه اخیر نه کشت و نه کشته داد.” این جمله از نظر ادبی چه سبکی دارد؟

گزینه اول: سوررئالیسم جادویی

گزینه دوم: تخیل ناب

گزینه سوم: سوررئالیسم تخیلی

گزینه چهارم: پرروآلیستی

توضیح غیرلازم: البته بعد از پخش فیلم دیشب بی بی سی که دوستان سردار چنان کردند که حسین الله کرم هم به گریه افتاده و داد می زد نزنید بچه های مردم را ، و گارد ویژه سردار به ریاست احمدی مقدم و ریاست عالیه محمود الفنون چنان می کردند که معلوم بود نه خود بابائی به خود دیده اند نه نه نه ای و مقطوع النسل شده اند احتمال تولید هم ندارند.

ببنیند پیام فضلی نژاد بدبخت که برای یک مثقال جنس یک عده روشنفکر را فروخت به حسین شیره ای به چه حالی افتاده از همین جا حدس بزنید اگر حسین شیره ای بدون محافظ به منزل برود یا محمود الفنون هوس کند حتی دو پشتش را بدون محافظ به حمام زنانه بفرستد چی می شود. به همین جهت توصیه می شود یک گارد ویژه برای محافظت از سرداران رجب زاده و فضلی مامور شود. گزینه را هم ولش.

 

سووال سوم: اگر فرض کنیم که سالک گفته باشد " طرح کمیسیون ملی انتخابات برای دور زدن قانون اساسی است.” و الهام نیز آن را تائید کرده باشد، نظرتان درباره این طرح چیست؟

گزینه اول: حتما طرح خوبی است که آنها با آن مخالفند.

گزینه دوم: احتمالا طرح خوبی است که آنها با آن مخالفند.

گزینه سوم: اگر طرح خوبی باشد به نتیجه نمی رسد.

گزینه چهارم: ما کار داریم الآن وقت نداریم بازی کنیم.

 

سووال چهارم: تصاویر تلویزیونی نشان می دهد که پرچم ایران که رنگ پرچم ایران به جای اینکه سبز و سفید و قرمز باشد، آبی و سفید و قرمز شده است. علت تبدیل رنگ سبز به آبی چیست؟

گزینه اول: دولت ترسیده رنگ پرچم پریده

گزینه دوم: ورپریده از رنگ سبزش ترسیده

گزینه سوم: دولت زرد کرده اشتباها آبی شده

گزینه چهارم: هر سه پاسخ فوق صحیح است.

 

سووال پنجم: غلامحسین الهام گفت: " ساقط کردن دولت احمدی نژاد طرح بعدی سران فتنه است.” این جمله از نظر منطقی چه اشکالی دارد؟

گزینه اول: دولتی وجود ندارد که لازم باشد ساقط شود.  

گزینه دوم: دولت خودش ساقط می شود، سران فتنه لازم نیست کاری بکنند.

گزینه سوم: سران فتنه اگر خودشان را بکشند هم جلوی سقوط دولت را نمی توانند بگیرند.

گزینه چهارم: آقا خودش طرح را خیلی وقت است شروع کرده.

 

سووال ششم: به گفته خبرگزاری های دولتی " تجلیل از درایت رهبری دستور کار جلسه آینده مجلس خبرگان” است. چرا این کار ضروری است؟

گزینه اول: چون یک جایی باید درایت رهبری را تائید کند.

گزینه دوم: چون جاهای دیگر این کار را نکردند.

گزینه سوم: چون همه جاها این کار را کردند، ولی کافی نیست.

گزینه چهارم: چون بالاخره رهبری خودش باید بفهمد که درایت دارد.

 

سووال هفتم: هاشمی رفسنجانی گفت " باید از روحیه طرد، حذف، فحاشی و بدنامی که سمی مهلک در کشور است، پرهیز شود.” اگر بخواهیم کلمات " طرد، حذف، فحاشی و بدنامی” را در یک کلمه خلاصه کنیم کدام گزینه بهتر است؟

گزینه اول: رهبری

گزینه دوم: رهبری

گزینه سوم: رهبری

گزینه چهارم: یکی از سه پاسخ فوق صحیح است.

 

سووال هشتم: سردار احمدی مقدم گفت: " افتخار نیروی انتظامی این است که در روزهای بعد از انتخابات هیچ کس کشته نشد.” با در نظر گرفتن " مراعات نظیر” باید گفته شود کجای عمه آدم دروغگو؟

گزینه اول: اینجای عمه آدم دروغگو

گزینه دوم: آنجای عمه آدم دروغگو

گزینه سوم: محل خاصی از عمه آدم دروغگو

گزینه چهارم: آدرس مذکور شناخته نشد.

 

سووال نهم: جواد لاریجانی گفته است: " خانم عبادی باید به مناطق روستایی برود تا حرف مردم ایران را بفهمد.” چرا خانم عبادی باید به روستا برود؟

گزینه اول: چون بیست درصد مردم ایران در روستاها زندگی می کنند.

گزینه دوم: چون بیست درصد مردم یعنی همه مردم.

گزینه سوم: چون جمعیت شهرها پنج برابر روستاهاست.

گزینه چهارم: چون جواد لاریجانی خودش هم سی سال است به هیچ روستایی نرفته است.