الفنون زیر خط فقر

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

به نوشته سایت های خبری " محمود احمدی نژاد زیر خط فقر زندگی می کند.”

 

سووال اول: اگر یک رئیس جمهور زیر خط فقر زندگی کند، چه نتیجه عملی می گیریم؟

گزینه اول: وی برای ایجاد برابری میان همه مردم، همه را زیر خط فقر برده.

گزینه دوم: وی برای تمام خانواده اش کار پیدا کرد و الآن همگی زیر خط فقر زندگی می کنند.

گزینه سوم: هر ماه یک میلیون نفر از مردم مرفه زیر خط فقر می روند.

گزینه چهارم: چنین فردی کشور را هم نمی تواند اداره کند.

 

سووال دوم: مشخصات خط فقر در ایران چیست؟

گزینه اول: کسی که در ایران زیر خط فقر زندگی می کند، سالی ده بار با هواپیمای اختصاصی به مسافرت خارجی می رود.

گزینه دوم: کسی که در ایران زیر خط فقر زندگی می کند، با هلی کوپتر سر کار می رود.

گزینه سوم: کسی که در ایران زیر خط فقر زندگی می کند، ماهی دو بار به مسافرت داخل کشور می رود.

گزینه چهارم: کسی که در ایران زیر خط فقر زندگی می کند، برای نگهداری اش در ماه به صد نفر آدم بالای خط فقر حقوق داده می شود.

 

سووال سوم: نتیجه سیاسی رئیس جمهور شدن کسی که زیر خط فقر زندگی می کند چیست؟

گزینه اول: اگر کسی که زیر فقر زندگی می کند بخواهد رئیس جمهور شود، حتما باید کودتا بشود.

گزینه دوم: برای اینکه کسی که زیر خط فقر زندگی می کند رئیس جمهور شود، هر سال صد نفر می روند زیر خاک.

گزینه سوم: هیچ وقت نباید کسی را که زیر خط فقر زندگی می کند رئیس جمهور کرد، چون همه مردم فقیر می شوند، اگر بلد بود مردم را از فقر نجات بدهد، خودش را نجات می داد.

گزینه چهارم: دوست رئیس جمهور ده میلیارد تومان به او کمک می کند تا در انتخابات پیروز بشود، و همه را ببرد زیر فقر و میلیاردرها را وزیر کند.

 

سووال چهارم: با توجه به اینکه احمدی نژاد زیر خط فقر کجاست؟

گزینه اول: از شمال محدود است به روسیه

گزینه دوم: از جنوب محدود است به کاراکاس

گزینه سوم: از غرب محدود است به نیویورک

گزینه چهارم: از شرق محدود است به هاوانا

گزینه پنجم: هر چهار گزینه صحیح است.

 

سووال پنجم: اگر کسی که زیر خط فقر زندگی می کند، رئیس جمهور باشد، کسانی که بالای خط فقر زندگی می کنند چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

گزینه اول: بالاتر می روند.

گزینه دوم:  می روند زیر خط فقر

گزینه سوم: همچی کسی وجود ندارد چون  ماها مدتهاست از گرسنگی مردیم.

گزینه چهارم: همین که هست.

 

سووال ششم: از این جمله که " احمدی نژاد زیر خط فقر زندگی می کند” چه نتیجه اخلاقی می گیریم؟

گزینه اول: هم زیر خط فقر زندگی می کند، هم دروغ می گوید.

گزینه دوم: اصولا آمارهای اقتصادی دولت احمدی نژاد دروغ است.

گزینه سوم: وقتی آدمی یک روده راست توی شکمش نبود، دائم می رود دستشویی.

گزینه چهارم: هر وقت شصت و سه درصدش را نشان داد، این یکی را هم نشان می دهد.

 

نتیجه گیری فلسفی: برای کمک به فقرا دو کار می شود کرد، آنان را از فقر نجات داد، برای اینکه از تنهایی دربیایند خود را الکی به شکل آن ها درآورد.