مهدی دیریم دیم نژاد

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

در راستای اینکه گفته شده است و ما اطمینان داریم و احتمالا همین طور است که دولت ‏احمدی نژاد یا دولت امام زمان است یا توسط امام زمان اداره می شود، مواردی که کشف شد ‏تا ما بفهمیم که این دولت همان دولت است و بالعکس، خدمت شما تقدیم می شود.‏

دولت احمدی نژاد دائما و همیشه همه جا هست، امروز در کاراکاس، فردا در مرودشت، پس ‏فردا در نیویورک و روز دیگر در قم، به همین دلیل ما مطمئنیم که این دولت، دولت امام زمان ‏است.‏

براساس روایات وارده دولت موجود احتمالا 313 نفر طرفدار دارد و قرار است گردن همه ‏علما و احتمالا هفتاد میلیون نفر از ملت را بزند.‏

دولت دائما در حال امداد غیبی به ملت است، به همین دلیل ما می دانیم که دائما امداد می کند، ‏اما چون غیبی است نمی دانیم چگونه امداد می کند.‏

مملکت بطور غیبی اداره می شود، هر روز یک چیز مهمی در مملکت غیب می شود و هیچ ‏مشکلی هم در این رابطه بوجود نمی آید. یک روز انرژی غیب می شود، یک روز دانشجویان ‏ناپدید و غیب می شوند و یک روز زنان غیب می شوند، و هیچ مشکلی ایجاد نمی شود.‏

دولت احمدی یک دولت امام زمانی است، چون می خواهد مثل آقا امام زمان همه را مدیریت ‏کند، اما کسی او را نمی شناسد و اثری از کارهای او نمی بینند.‏

کابینه امام زمانی هم غیبی است، هر روز یک وزیرش یا دچار غیبت کبری می شود یا دچار ‏غیبت صغری یا غیبت نتیجه.‏

بودجه دولت هم امام زمانی است، هر روز چند میلیارد از صندوق ذخیره آن غیب می شود. ‏

دولت احمدی نژاد واقعا یک دولت امام زمانی است، چون به نظر می رسد که وجود دارد و ‏عواقب آن را می بینیم ولی اثری از حضور آن را احساس نمی کنیم.‏

دولت نهم با حمایت ملائک و فرشتگان الهی اداره می شود، به همین دلیل آثارشان در صندوق ‏مشاهده می شود، ولی خودشان دیده نمی شوند.‏

از دولت نهم یک کسانی حمایت می کنند، ولی این افراد نه اسم دارند، نه شناخته شده اند و نه ‏سابقه ای از آنها دیده شده است.‏

دولت نهم مثل امام زمان است، قرار است یک کارهای مهمی را بکند، همه منتظرند تا او ‏کارهای خیلی بزرگی انجام دهد، ولی ما فقط هاله نور آن را در نیمه شعبان می بینیم.‏

دولت نهم مثل دولت امام زمان است، همه منتظرند تا یک کارهایی انجام دهد.‏

قیافه احمدی نژاد شبیه کسی است که سالها در یک چاهی منتظر بوده تا کسی بیاید و از آنجا ‏بیرونش بیاورد و بقیه داستان را به او بگوید.‏

صدای رئیس دولت نهم هم از ته چاه در می آید، ولی نورش مثل انوار موجود در نیمه شعبان ‏چشمها را خیره می کند و هاله اش همه جا دیده می شود.‏

‏ رئیس دولت نهم انرژی را تلف می کند، ولی به جای اینکه به همه جا انرژی برساند فقط ‏خودش نور دارد.‏

رئیس دولت نهم مثل امام زمان مسوول همه چیز است، ولی همیشه در حال غیبت است و ‏اثری از آن دیده نمی شود.‏

از نظر تاریخی دولت نهم مثل دولت امام زمان می ماند، بعضی کارهایش متعلق به هزار سال ‏قبل است، بعضی متعلق به یک سال قبل، در هر حال معلوم است که قدیمی است، ولی معلوم ‏نیست کی و کجا؟

از نظر عملی دولت نهم مثل دولت امام زمان است، مطمئنا همه مشکلات را حل خواهد کرد، ‏فقط زمان فاجعه معلوم نیست.‏

دولت نهم مثل دولت امام زمان است، قرار است همه را نجات بهد و همه چیز را اصلاح کند، ‏ولی هنوز اجازه آن صادر نشده است.‏