اپیستمولوژی چهارگانه

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

جمله سازی یکی از مهم ترین کارهای بشری برای آموزش شرایط اجتماعی به دانش آموزان عزیز است. در این نوشته جملاتی که توسط سه نسل مختلف در سه دوره مختلف درباره موضوعات مختلف نوشته شده است، می خوانید. برخی از جملات توسط مسوولان وقت و برخی دیگر توسط سایر دانش آموزان نوشته شده است.

خبرنگار

موسوی( 1365): یک خبرنگار از خارج آمده بود، وقت مصاحبه ندادیم.

هاشمی( 1375): خبرنگاران صدا و سیما آمدند، با ما مصاحبه کردند.

خاتمی( 1380): خبرنگارانی را که مصاحبه کرده بودند، قرار است آزاد کنند.

احمدی نژاد( 1385): از چند خبرنگار خارجی وقت گرفتیم با ما مصاحبه کنند.

نامزد

موسوی( 1365): کمیته پسرم و نامزدش را گرفت.

هاشمی( 1375): یک پلیس پسرم و نامزدش را کتک زد.

خاتمی( 1380): ادعای نادرستی است پسرم و نامزدش یک پلیس را کتک نزده اند.

احمدی نژاد( 1385): یک پلیس پسرم را کتک زد و به نامزدش در قوه قضاییه تجاوز کرد.

بنز

موسوی( 1365): با بنز ضدگلوله با سرعت به دفتر رسیدیم.

هاشمی( 1375): خانواده آمدند دیدن ما.

خاتمی( 1380): وزیرمان را با بنز پلیس بردند اوین.

احمدی نژاد( 1385): گفتیم دیگر با بنز به دفتر نیاید، جلوی مردم خوب نیست.

چکمه

موسوی( 1365): با چکمه روی مین رفتند.

هاشمی( 1375): با چکمه به زیر زمین رفتند و همه شان را گرفتند.

خاتمی( 1380): چکمه پوش ها دانشجویان دختر را کتک زدند.

احمدی نژاد( 1385): پلیس دختران چکمه پوش را کتک زد.

خجالت

موسوی( 1365): من از روی امام خجالت می کشم.

هاشمی( 1375): خجالت چی هست؟

خاتمی( 1380): من از روی ملت خجالت می کشم.

احمدی نژاد( 1385): آنها خجالت می کشند که من رئیس جمهور هستم.

آمریکا

موسوی( 1365): آمریکا نمی تواند ما را از بین ببرد.

هاشمی( 1375): ما نمی توانیم آمریکا را از بین ببریم.

خاتمی( 1380): ما و آمریکا طالبان را از بین بردیم.

احمدی نژاد( 1385): آمریکا را در همین دو سال نابود کردیم.

لباس

موسوی( 1365): زنم همه لباس ها را اتو کرده بود، هیچ لباسی نداشتم با آن بروم سرکار.

هاشمی( 1375): دخترم شلوار لی پوشید و چادر سرش کرد و رفت سرکار.

خاتمی( 1380): لباسم برای ملاقات مناسب بود، ولی مصلحت این دیده شد که ملاقات انجام نشود.

احمدی نژاد( 1385): ده تا کت و شلوار برایم خریدند، ولی هیچ کدام اندازه نبود.

سخنگوی دولت

موسوی( 1365): سخنگوی دولت کوپن نفت را اعلام کرد.

هاشمی( 1375): سخنگوی دولت حرف زد.

خاتمی( 1380): سخنگوی دولت لغو کرد.

احمدی نژاد( 1385): سخنگوی دولت تکذیب کرد.

مجلس

موسوی( 1365): نمایندگان مجلس مخالفین را محکوم کردند.

هاشمی( 1375): نمایندگان مجلس با دولت مخالفت کردند.

خاتمی( 1380): مخالفین نمایندگان مجلس را محکوم کردند.

احمدی نژاد( 1385): دولت به مجلس دستور داد که مخالفت نکنند.

پلیس

موسوی( 1365): فرمانده پلیس توسط بسیج دستگیر شد.

هاشمی( 1375): یک بسیجی فرمانده پلیس شد.

خاتمی( 1380): تعدادی بسیجی توسط پلیس دستگیر شدند.

احمدی نژاد( 1385): بجز فرماندهان ارتش تعدادی بسیجی و پلیس وزیر شدند.

من

موسوی( 1365): من می خواستم بروم.

هاشمی( 1375): من می توانستم بروم.

خاتمی( 1380): من رفتم، ولی زود برگشتم.

احمدی نژاد( 1385): من رفتم، ولی نتوانستم برگردم.