جهاد با سنگک

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه دو سال قبل، شاید هم سه سال قبل، یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده بود که “ جشنواره شعر فجر” هر ساله بخشی را به بهترین شعر درباره نامگذاری سالها اختصاص داده و از این طریق در تولید دستمال برای حل مشکلات رهبری به خودکفایی برسیم و هر سال خودمان خودبخود کف کنیم، لذا با احترام به مقام معظم رهبری که این همه زحمت می کشد و هر سال یک اسم انتخاب می کند و آخرش بعد از یک سال جهاد اقتصادی قیمت ارز دوبرابر می شود و قیمت مسکن بیست درصد بالا می رود و با وجود اینکه قیمت بسیاری از کالاها دوبرابر می شود ولی تورم کلا 24 درصد است، یعنی 76 درصد کمتر از صد درصد، لذا برای احترام به رهبر عزیز که اینهمه زحمت می کشد و اسم انتخاب می کند، حالا به نتیجه نمی رسد، زیاد مهم نیست، ما هم فعلا اشعاری برای “ جهاد اقتصادی” سرودیم که بعدا درباره “ سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی” هم قرار است صدها قصیده بسرائیم بسیار طولانی که کسی زیر خط فقر گیر نکند و حالا که قیمت ها بالا می رود، لااقل شعر بخوانیم.

 

جهاد اکبر اقتصادی

جهاد اقتصادی رهبر آورد
دمار از روزگار ما در آورد
منوچهری چو میدان جهاده
که صرافش جهاد اکبر آورد

 

دلار پاره پاره

دلی دیرم خریدار دلاره

دلار کاغذی پاره پاره

نزونم جز جهاد اقتصادی

ندیرم از تورم هیچ چاره

 

جهاد سنگکی

مکن کاری که بر پا سنگت آیه

جهاد اقتصادی تنگت آیه

چو فردا سنگکی گرده هزاری

همون سنگش به پای لنگت آیه

 

جهاد با بخار

مموتی کفت از روی بخارات
که کاغذ پاره باشند این دلارات
بیا بنگر که کاغذ پاره گشته
به هریک دانه اش چندین هزارات ….

 

جهاد اقتصادی در رم

جهاد اقتصادی کرده پیرم

اجاره کرده در منزل اسیرم

دلار از نردبونی رفته بالا

به هر بیتی رسم گوید به ….رم( همه راهها به رم ختم می شود)

 

جهاد پریشی

مرا نه سر نه سامان آفریدند

پریشانی پریشان آفریدند

جهاد اقتصادی گشت بر پا

جهادی گفته و یکسر بریدند

 

جهاد رهبر و اکبر

من آن پیرم که نامم بیده رهبر
چو چپ گردیده ام با شیخ اکبر
جهاد اقتصادی چاره ام بید
ولی افتاده ام در چاه انتر

 

حیاط اقتصادی

چو روکار حیاط اقتصادی
“گری” بوده در این سال جهادی
کنون آقا اضافه کرد یک “تا”
“تگر” زد بر حیاط از روی شادی

 

چهاردرد

مسلمانان سه درد آمو به یکبار

تورم با گرونی، همه بیکار

جهاد اقتصادی چاره کردم

شدم تحریم و دردم شد همی چهار