چرا به کی رای نمی دهیم؟

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

سوژه اصلی این نوشته را از یکی از کارهای همکارم صنوبر گرفتم

ده دلیل برای رای ندادن به محسن رضایی

 

ده دلیل برای رای ندادن به مهدی کروبی

 

 

ده دلیل برای رای ندادن به میرحسین موسوی

 

و ده دلیل برای رای ندادن به محمود احمدی نژاد