آزموده را آزمودن خطاست

عباس عبدی
عباس عبدی

داشتن رسانه، به ویژه رسانه تصویری، یکی از مولفه های مهم قدرت در جوامع امروزی است. نکته جالب این است که

در میان مولفه های گوناگون قدرت اعم از نظامی، سیاسی، اقتصادی و… قدرت رسانه از اهمیت خاصی برخوردار است،  و بدون داشتن رسانه و نفوذ رسانه ای، سایر مولفه های قدرت فاقد کارایی لازم هستند. به همین دلیل است که سرمایه گذاری در حوزه رسانه به یکی از پرطرفدارترین نوع سرمایه گذاری ها تبدیل شده است. پس از شکل گیری پخش تلویزیون های ماهواره ای، گستره رسانه های تصویری به سرعت غیرقابل تصوری بیشتر شد و تمامی کشورهای جهان را در پوشش خود قرار داد و اهمیت این اتفاق برای کشورهایی بیشتر بود که از نظام رسانه ای محدود و دولتی تبعیت می کردند.

در نتیجه این کشورها برای مقابله با ورود این مهمانان ناخوانده رسانه ای، دست به دامان تجربه های ناموفق پیشین خود درباره اتفاقات مشابه شدند و با ایجاد محدودیت های قانونی سعی در جلوگیری از ورود و حضور و تاثیر این رسانه های جدید کردند. برای مثال شاید عده ای از خوانندگان اصولاً به خاطر نیاورند که در اوایل دهه 1370، یعنی کمتر از 20 سال پیش، داشتن ویدئو (از نوع نوارهای کاست که حجیم هم بود(  غیرقانونی بود و دارنده آن مجازات می شد، و حتی برخی گروه های افراطی در روی دیوارهای شهر نوشته بودند که آمدن ویدئو به خانه مساوی فاحشه خانه شدن آنجاست!

و از ترس دستگیری، آن نوارهای کاست و حجیم به صورت مخفی و با چه زحمتی رد و بدل می شد. برای کسی که امروز می تواند فیلم دهها و صدها نوار کاست VHS آن زمان را در یک فاش مموری کوچک و به اندازه یک بند انگشت جا دهد و با وسیله ای عادی و کوچک آن را در هر موقعیتی تماشا کند، حتماً عجیب خواهد بود که بداند کمتر از 20 سال پیش داشتن آن نوار کاست ویدئویی جرم محسوب و رد و بدل کردن آن مخفیانه تر از فروش هرویین انجام می شد. این تحول نه فقط در کیفیت و اندازه نقل و انتقال و سهولت در استفاده از فیلم به وجود آمده، بلکه هزینه ها نیز به همین

میزان کاهش یافته است. اگر قیمت دستگاه ویدئو و خرید یا حتی اجاره نوار کاست آن زمان را با قیمت دیویدی پلیر و نیز حجم فاش مموریه ای موجود و نیز سطح درآمد امروز مردم را به قیمت ثابت مقایسه کنیم، به احتمال فراوان استفاده از فیلم حداقل صد برابر آسانتر و صد برابر ارزانتر هم شده است، و اگر در آن زمان فقط قشرهای معینی از جامعه توان استفاده از این امکانات را داشتند، امروزه بیش از 90 درصد مردم کشور می توانند از این امکانات بهره جویند.

نمونه ویدئو را ذکر کردم تا به نمونه ماهواره پرداخته شود. اگر حدود 10 سال پیش داشتن ماهواره هزینه زیادی داشت و استثنا بود، هزینه امروز دسترسی به چنین پدیدهای ) با توجه به تورم و سطح عمومی درآمدهای جامعه) حداقل به یکدهم هزینه 10 سال پیش رسیده است.

منبع: روزگار دهم اردیبهشت