بر خرمگس معرکه لعنت

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در مصاحبه تلویزیونی احمدی نژاد یک فروند خرمگس وارد استودیو شده و دست به برخی اقدامات ایذایی علیه رئیس جمهور زد. خرمگس مذکور در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر و توسط لنگه کفش محافظان سه بار سرکوب شد. در همین راستا سووالات زیر در مورد این خرمگس مطرح و از کلیه دوستان می خواهیم که به آن پاسخ صحیح بدهند.

 

سووال اول: شعر “ خرمگس عرصه محمود نه جولانگه تست” کلمات: “ خرمگس”، “ عرصه”، “ جولانگه” و “ محمود” چه معنایی دارد؟

گزینه اول: مگس بزرگ، قوه مجریه، استودیو، الفنون

گزینه دوم: مگس بزرگ، کلا حکومت، استادیوم، ماموتی

گزینه سوم: خرمگس، حکومت، صدا و سیما، احمدی نژاد

گزینه چهارم: مگس بزرگ، قوه مجریه، استودیو، احمدی نژاد

 

سووال دوم: با توجه به شعر “ این دغل دوستان که می بینی، مگسانند گرد شیرینی” مگسهای مذکور چه چیزی را با چه چیزی اشتباه گرفتند؟

گزینه اول: شیرینی را با پرزیدنت ممولی

گزینه دوم: شیرینی را با الفنون که حمام نرفته بود.

گزینه سوم: شیرینی را که الفنون قبل از برنامه خورده و دهانش را با آستینش پاک کرده بود.

گزینه چهارم: مگس ها اصلا دنبال شیرینی نبودند، دنبال پرزیدنت بودند.

 

سووال سوم: با توجه به حضور مگس در استودیو و مصاحبه با احمدی نژاد، کدام سه برنامه تلویزیونی قاطی شده بود؟

گزینه اول: گفتگو با سردار رادان، راز بقا، پخش آگهی چی توز 

گزینه دوم: پخش مستقیم راز بقا، آگهی چی توز، مصاحبه با احمدی نژاد

گزینه سوم: پخش مستقیم رازبقا در حال مصاحبه با احمدی نژاد و پخش آگهی چی توز

گزینه چهارم: هر سه مورد فوق صحیح است.

 

سووال چهارم: با توجه به تغذیه خاص مگس و خرمگس در مورد بقایای فعالیت های عملیاتی احمدی نژاد، چه مثالی به یادتان می افتد؟

گزینه اول: “ علف باید به دهن بزی شیرین بیاد.“ 

گزینه دوم: “ مگس روش بشینه تا مورچه خورت می ره سفر استانی”

گزینه سوم: “ به مموتی گفتن پی پی ات دواست، فورا گفت بریم استودیو”

گزینه چهارم: “ مگسه شنیده بود طرف دائما مشغول تولیده، منتهی نه جلو دوربین”

 

سووال پنجم: با توجه به حضور فعال خرمگس در هنگام مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور، خصوصیت ویژه این خرمگس را توصیف کنید.

گزینه اول: بیشتر خر بود تا مگس

گزینه دوم: مگس بود، ولی با حضور در صدا و سیما خرمگس شد

گزینه سوم: ظاهرا پشه بود ولی چون خودی محاسبه می شد، صدا و سیما به اندازه خرمگس نشانش داد.

گزینه چهارم: در حقیقت مگس بود، ولی در مقایسه با اندازه های مموتی به نظر خرمگس می رسید.

 

سووال ششم: چرا در سایر مصاحبه های تلویزیونی خرمگس در استودیو پیدا نمی شود، ولی عدل در این مصاحبه خرمگس سروکله اش پیدا شد.

گزینه اول: چون بقیه مصاحبه شوندگان حداقل هر ماه یک بار حمام می روند.

گزینه دوم: چون بقیه مصاحبه شوندگان بعد از رفتن به توالت دستشان را می شویند.

گزینه سوم: چون از بقیه مصاحبه شوندگان رایحه خوش خدمت به مشام نمی رسد.

گزینه چهارم: چون بقیه مصاحبه شوندگان برای خرمگس ها شناخته شده نیستند.

 

سووال هفتم: با توجه به حضور خرمگس در مصاحبه تلویزیونی ا.ن. استفاده از ضرب المثل “ بر خرمگس معرکه لعنت” چه ضرورتی دارد؟

گزینه اول: به جای مگس کش از این ضرب المثل می شود استفاده کرد.

گزینه دوم: به جای تارومار از این ضرب المثل می شود استفاده کرد.

گزینه سوم: به جای احمدی نژاد از یک رئیس جمهور تمیز می شد استفاده کرد.

گزینه چهارم: هر سه پاسخ درست است.

 

گزینه اول:

گزینه دوم:

گزینه سوم:

گزینه چهارم: