اجلاس ژنو را نقد نکنید

نویسنده
شیرین کریمی

» هشدار وزارت ارشاد و شورای امنیت ملی به رسانه ها‏