دموکراسی بهتر است یا زندان؟

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

po_nabavi_01.jpg

قضیه شکل اول: زندانیان را آزاد کنیم؟

آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه در یک سخنرانی خارج از کشور گفت: « زندان بدترین، ظالمانه ترین و خشن ترین مجازات و خلاف عدالت است.» در همین راستا به سووالات چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید.

سووال اول: با توجه به این که آقای هاشمی شاهرودی گفته است که « زندان بدترین، ظالمانه ترین و خشن ترین مجازات و خلاف عدالت است.» رئیس قوه قضائیه از نظر شما چه کسی است؟

1) ابراهیم نبوی ظالم و خشن؟

2) صدام حسین کافر بی دین؟

3) حجت الاسلام اکبر گنجی؟

4) آیت الله سید محمد یزدی؟

سووال دوم: با توجه به اینکه آیت الله شاهرودی گفته است: « زندان بدترین، ظالمانه ترین و خشن ترین مجازات و خلاف عدالت است.» و ایران تعداد زیادی زندانی دارد، احتمالا شغل آیت الله شاهرودی چیست؟

1) رهبر اپوزیسیون؟

2) رئیس کانون دفاع از زندانیان؟

3) ناظر عالی دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد؟

4) احتمالا رئیس قوه قضائیه عراق؟

سووال سوم: با توجه به اینکه آیت الله شاهرودی گفته است: « زندان بدترین، ظالمانه ترین و خشن ترین مجازات و خلاف عدالت است.» و ایران تعداد زیادی زندانی دارد، مسوولیت امور زندان های کشور با کدام یک از قوای سه گانه است؟

1) قوه مقننه؟

2) قوه مجریه؟

3) قوه مجریه و قوه مقننه؟

4) قوه سوم نداریم؟

سووال چهارم: اگر این جمله را عمادالدین باقی گفته بود که: « زندان بدترین، ظالمانه ترین و خشن ترین مجازات و خلاف عدالت است.» قوه قضائیه با او چه می کرد؟

1) او را زندانی می کرد؟

2) محمد قوچانی را زندانی می کرد؟

3) همسر باقی را زندانی می کرد؟

4) وکیل باقی را زندانی می کرد؟

سووال پنجم: به کدام یک از دلایل زیر آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضائیه کشور که تعداد زیادی زندانی زیر نظر این قوه زندانی هستند، گفته است: « زندان بدترین، ظالمانه ترین و خشن ترین مجازات و خلاف عدالت است.»؟

1) آلزایمر؟

2) پارکینسون؟

3) از دست دادن موقت حافظه؟

4) هر سه پاسخ صحیح است؟

سووال ششم: فاعل این جمله آیت الله شاهرودی که: « زندان بدترین، ظالمانه ترین و خشن ترین مجازات و خلاف عدالت است.» چه کسی است؟

1) این جمله فاعل ندارد و فقط مفعول دارد؟

2) این جمله فاعل دارد، ولی فاعل آن رفته است خارج از کشور گل بچیند؟

3) این جمله فقط فعل و اسم و صفت عالی دارد، برای دیدن فاعل و مفعولش باید به زندان رفت؟

4) پاسخ اول و دوم صحیح است؟

سووال هفتم: با توجه به اینکه آیت الله شاهرودی گفته است: « زندان بدترین، ظالمانه ترین و خشن ترین مجازات و خلاف عدالت است.» و ایران تعداد زیادی زندانی دارد، جمله فوق جزو کدام یک از سبک های ادبی است؟

1) ادبیات سوررئالیستی؟

2) رئالیسم جادویی؟

3) سورئالیسم شبه سوسیالیستی؟

4) ادبیات بهداشتی؟

سووال هشتم: با توجه به اینکه آیت الله شاهرودی گفته است: « زندان بدترین، ظالمانه ترین و خشن ترین مجازات و خلاف عدالت است.» و ایران تعداد زیادی زندانی دارد، به نظر گوینده باید با زندانیان چه رفتاری کرد؟

1) باید زندانیان را برای کاهش ظلم و خشونت آزاد کرد و به جای آنها تعداد دیگری را زندانی کرد؟

2) باید زندانیان را به هتل برد و به جای آنها مسافرین هتل را زندانی کرد؟

3) باید وقتی به خارج می رویم فکر کنیم ما اصلا زندانی نداریم و خارجی ها زندانی دارند؟

4) گوینده باید شغلش را عوض کند و گلفروش شود؟

سووال نهم: با توجه به اینکه آیت الله شاهرودی گفته است: « زندان بدترین، ظالمانه ترین و خشن ترین مجازات و خلاف عدالت است.» و ایران تعداد زیادی زندانی دارد، فکر می کنید هفته آینده چه اتفاقی برای زندانیان می افتد؟

1) هیچ اتفاقی نمی افتد؟

2) تعدادی را به عنوان اوباش و استاد دانشگاه و جاسوس و معلم زندانی می کنند و جا برای زندانی ها کم می آید؟

3) آیت الله شاهرودی را زندانی می کنند؟

4) زندانیان در زندان می مانند و آیت الله شاهرودی بازهم از حقوق شان دفاع می کند؟

سووال دهم: با توجه به اینکه آیت الله شاهرودی گفته است: « زندان بدترین، ظالمانه ترین و خشن ترین مجازات و خلاف عدالت است.» و ایران تعداد زیادی زندانی دارد، ایران چه نوع کشوری است؟

1) یک کشور آزاد که کسی در آن زندانی نیست؟

2) یک کشور پر از زندانی که در آن رئیس قوه قضائیه آزادی کامل دارد؟

3) یک کشور که رئیس قوه قضائیه آن از زندانش خبر ندارد؟

4) یک کشور که رئیس قوه قضائیه اش اشتباها رئیس قوه قضائیه است؟

قضیه شکل دوم: دموکراسی را چطور وارد زندگی مردم کنیم؟

سووال اول: با توجه به اینکه آقای هادی خانیکی گفته است « دموکراسی را باید وارد زندگی مردم کنیم»، کدام روش برای انجام این کار مناسب تر است؟

1) فشار بدهیم تا وارد زندگی مردم شود؟

2) بطور مشارکتی هل بدهیم تا وارد زندگی مردم شود؟

3) بطور انقلابی مجاهدت کنیم تا دموکراسی تا ته وارد زندگی مردم شود؟

4) بگذاریم در خانه مردم تا وارد زندگی مردم شود؟

سووال دوم: با توجه به اینکه آقای هادی خانیکی گفته است « دموکراسی را باید وارد زندگی مردم کنیم»، بهترین روش ورود دموکراسی کدام است؟

1) روش تزریقی

2) روش دهانی

3) روش مصرف داخلی

4) روش مالش از روی پوست

سووال سوم: در جمله « دموکراسی را باید وارد زندگی مردم کنیم»، منظور از دموکراسی چیست؟

1) منظوری ندارد؟

2) بخدا منظور خاصی ندارد؟

3) ترو خدا نزنید، منظور خاصی ندارد؟

4) جان مادرتان! دیگر از این حرف ها نمی زند، هیچ منظوری ندارد؟


سووال چهارم: اگر بر اساس گفته آقای هادی خانیکی که « دموکراسی را باید وارد زندگی مردم کنیم»، اگر دموکراسی وارد زندگی مردم شود، چه اتفاقی می افتد؟

1) یک فرصت خوبی برای انقلاب پیدا می کنیم؟

2) قدرت پیدا می کنیم پدر این دیکتاتورها را در بیاوریم تا دموکراسی را یاد بگیرند؟

3) همدیگر را یک کتک مفصل می زنیم؟

4) مردم دموکراسی را دستگیر و حسابی کتک زده و وی را از زندگی شان بیرون می کنند؟