انجمن صنفی روزنامه نگاران ایده آل دولت تدبیر و امید

نیک آهنگ کوثر
نیک آهنگ کوثر

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایده آل دولت تدبیر و امید، طرح از نیک آهنگ کوثر