با صدای زنگ از خواب بیدار می شویم

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

ساعت دوازده

 

ساعت یازده و نیم

 

ساعت ده شب

 

ساعت دوازده و ربع

 

ساعت دوازده و نیم

 

ساعت یازده و چهل دقیقه

 

ساعت یک ربع به یک