شیپور، بطری، انتخابات آزاد

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

" انتخابات آزاد است”

 - یعنی چی؟

نیم ساعت بعد…..

 -آقا این شیپور رو بگیر، بطری رو در بیار….