اشغال سفارت، تراژدی و کمدی

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

کارل مارکس گفته بود: “اتفاقات در تاریخ دوبار رخ می دهند، بار اول بصورت تراژدی، بار دوم بصورت کمدی” امروز کمدی اشغال سفارت انگلستان توسط دانشجویان بسیجی رخ داد. ده تفاوت مهم میان اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 و اشغال سفارت انگلیس در سال 1390 وجود داشت.

اول، در اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 دانشجویان پیروخط امام می خواستند سه روز سفارت را اشغال کنند، اما 444 روز اشغال سفارت طول کشید و منجر به تغییر سیاست های ایران، یک جنگ و یک عمر مصیبت شد، اما در اشغال سفارت انگلیس در سال 1390 دانشجویان بسیجی می خواستند سفارت را تا ابد اشغال کنند و از آن “ موزه روباه پیر” را دائر کنند، اما 4 ساعت و 44 دقیقه بعد پلیس آنها را اخراج کرد و سفارت را به انگلیس تحویل داد.

دوم، از اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 همه گروههای سیاسی موافق و مخالف حمایت کردند، جز دولت که سقوط کرد، اما در اشغال سفارت انگلیس در سال 1390 گروهی از دولتی ها و نمایندگان مجلس از بسیجی ها حمایت کردند، اما اکثر گروههای سیاسی موافق و مخالف حکومت مخالف بودند.

سوم، در اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 دولت سقوط کرد و بسیاری از اشغال کنندگان وارد دولت شدند، اما در اشغال سفارت انگلیس در سال 1390 اشغال کنندگان سقوط کردند و وارد زندان شدند.

چهارم، در جریان اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 دانشجویان 100 نفر بودند که توسط میلیونها نفر حمایت می شدند، اما در اشغال سفارت انگلیس در سال 1390 تعداد دانشجویان بسیجی2000 نفر بودند که توسط صد نفر از مردم حمایت می شدند.

پنجم، در اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 دانشجویان پیرو خط امام نمی دانستند کارشان چه عواقبی دارد وگرنه چنین غلطی نمی کردند، اما در اشغال سفارت انگلیس در سال 1390 بسیجی های دانشجو چون فکر می کردند اقدام شان ممکن است عواقب خیلی بدی داشته باشد این کار را کردند.

ششم، در جریان اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 تا سه ساعت بعد از این اقدام هنوز کسی نمی دانست چه اتفاقی رخ داده است، اما در اشغال سفارت انگلیس در سال 1390 از سه هفته قبل همه شهر می دانستند که چه ساعتی قرار است سفارت انگلیس اشغال شود و فارس نیوز از دو روز قبل خبرش را نوشته بود.

هفتم، اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 یک حرکت خودجوش دانشجویی بود که به زور می خواستند خودشان را به رهبر بچسبانند و نسبتا موفق هم شدند، اما اشغال سفارت انگلیس در سال 1390 یک حرکت سازماندهی شده نیروهای شبه نظامی بود که به زور گفته می شد خودجوش است.

هشتم، اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 باعث سقوط یک دولت شبه ملی، وقوع یک جنگ خطرناک هشت ساله و شکست دموکراتهای لیبرال آمریکایی شد، اما اشغال سفارت انگلیس در سال 1390 باعث دستگیری تعدادی دانشجوی بسیجی، سوختن چند پرچم، آتش زدن تعدادی عکس و شکستن چند در شد و همه چیز یک روزه تمام شد.

نتیجه گیری اخلاقی: آدم با شعور از اشتباه خودش درس عبرت می گیرد، آن را عینا تکرار نمی کند.

نتیجه گیری تاریخی: هیچ چیز مسخره تر از کسی که عمیقا محافظه کار است، اما می خواهد خودش را خیلی انقلابی نشان بدهد نیست.

نتیجه گیری سیاسی: حکومت انقلابی مثل پارک است، در آن خیلی کارها می شود کرد، اما حکومت دیکتاتوری مثل نماز جمعی در مسجد است، می گویند جای…. نیست.