دادستانی انقلاب گروه پانزده

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه جعفری دادستان تهران رهبران جنبش سبز را تهدید کرد که بزودی آنها را محاکمه خواهد کرد و دفاع موسوی از اعدام شدگان را یکی از موارد بعدی پرونده وی دانست، و همزمان با همین موضوع همین دادستان یکی از اتهامات موسوی را اعدام های سال 1367 دانست، و با توجه به اینکه آقای مهاجرانی در یک فقره مقاله نوشته است که منظورش از آن چیزی که به آن نشریه عربی گفته است، آن چیزی نیست که ما فکر کرده بودیم و به همین دلیل هم لازم است از اینکه متوجه منظورش نشده بودیم، مقداری عذرخواهی کنیم و حتی بیشتر، لذا برخی سووالات مطروحه پیرامون وقایع چند روز گذشته را به اطلاع رسانده، چون منظور خاصی نداریم، اگر دوست نداشتید به این سووالات جواب ندهید، منتهی یادتان نرود که اگر آدم مدتی به سووال جواب ندهد، ممکن است یواش یواش بشود رهبر حکومت و آن وقت از صبح تا شب هی قربان خودش برود. لذا به سووالات زیر پاسخ دهید، حتما باید زور بالای سرتان باشد؟

 

سووال اول: با توجه به اینکه رئیس جمهور ترکیه بعد از یک هفته تاخیر بالاخره با تلفن مسوولان عالیرتبه نظام به تهران رفت، اما 300 نفر از برزیل به تهران رفتند، علت چه بود؟

گزینه اول: ترکیه نزدیک است، برزیل دور است.

گزینه دوم: برزیل از چهل سال قبل با ایران رابطه نداشته، هنوز نمی داند چه خبر است.

گزینه سوم: دوری و دوستی

گزینه چهارم: دلار یامفت یا خرج پوتین پاره می شه یا خرج لولای کور

 

سووال دوم: مرتضی نبوی گفت " اصولگرایان بریده اند و معدودی از آنها از خامنه ای دفاع می کنند.” این اصولگرایان برای چی بریده اند؟

گزینه اول: کشیدند، پاره شد، بریدند.

گزینه دوم: شکاف دادند، جر خورد، بریدند.

گزینه سوم: بالاخره آدم بالغ می شود، می برد.

گزینه چهارم: وقتی بشرط چاقو باشد، همه می برند.

 

سووال سوم: چرا " 175 نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار محاکمه سران جنبش سبزی شدند که به تقلب انتخاباتی اعتراض دارد”؟

گزینه اول: چون یاد انتخاب خودشان افتادند.

گزینه دوم: بالاخره همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید.

گزینه سوم: اینها که چیز ما نیستند، چیز موسوی هم نیستند.

گزینه چهارم: می خواستند جنس شان جور شود.

 

سووال چهارم: با توجه به اینکه کلوتید رایس آزاد شد و به فرانسه رفت، اما محسن آرمین دستگیر شد و به زندان رفت، چه ضرب المثلی مناسب تر است؟

گزینه اول: زور دارم و زور دارم، دو تا چشم کور دارم.

گزینه دوم: ما تسلیم زور نمی شویم، مگر اینکه زورشان زیاد باشد.

گزینه سوم: متهم باید مجازات شود، پژو هم کارخانه بزرگی است.

گزینه چهارم: خوب شد او از زندان به خانه رفت، بد شد این از خانه به زندان رفت.

 

سووال پنجم: این جمله را به فارسی ترجمه کنید " مجلس از رسانه های مورد هجمه فتنه سبز تجلیل می کند.” 

گزینه اول: از این به بعد نمایش عدالت هم ممنوع است.

گزینه دوم: دروغگو دروغگو، تائید باید گردد.

گزینه سوم: حمایت از دروغگو، حق مسلم ماست.

گزینه چهارم: فرشته عدالت، خجالت خجالت!

 

سووال ششم: رئیس جمهور برزیل در راس یک هیات تجاری 300 نفره به تهران رفت، قصد وی از این عمل چیست؟

گزینه اول: می خواهد نفت را سر سفره مردم برزیل ببرد.

گزینه دوم: در تهران شام می دهند، گفتند دسته جمعی برویم حال می دهد.

گزینه سوم: پارسال بهار دسته جمعی رفته بودیم زیارت

گزینه چهارم: یکی همقد خودش پیدا کرده می خواهد به 300 نفر دیگر نشان بدهد.

 

سووال هفتم: دادستان تهران گفت " اعدام شدگان ربطی به وقایع بعد از انتخابات ندارند” علت محاکمه آنان در دادگاه اعتراضات انتخاباتی چه بود؟

گزینه اول: گفتند حالا که صد تا را محاکمه می کنیم، دو تا هم روش.

گزینه دوم: جا نبود، همه را با هم محاکمه کردیم.

گزینه سوم: این ها را محاکمه کردیم، آنها را نشان دادیم.

گزینه چهارم: قاضی مستقل است، اگر دلش خواست ستارخان را هم از قبر درمی آورد و به اتهام فتنه مشروطه دوباره اعدام می کند.

 

سووال هشتم: " موسوی باید بخاطر اعدام های سال 67 محاکمه شود” این جمله از کیست؟

گزینه اول: جعفری دولت آبادی دادستان تهران

گزینه دوم: محمود جعفری دادستان تهران

گزینه سوم: اسماعیل نوری دولت آبادی دادستان انقلاب کلرادو

گزینه چهارم: مدعی العموم مدعی العموم است، جایش فرقی نمی کند، فقط می سوزد.

گزینه پنجم: همه پاسخها صحیح است.