مولانا احمدی نژاد و شمس الهام

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

مشکل شد شش تا، تا به حال در اثر زحمات دول مختلفه مبنی بر این که مولانا ترک بود یا عرب ‏بود یا کرد بود یا افغانی بود یا انگلیسی بود یا فرانسوی بود، مشکل داشتیم، فعلا احمدی نژاد در ‏حال تبدیل مولانا به خودش است. شخص مورد نظر که ظاهرا رئیس جمهور کشور است، در یک ‏سخنرانی شگرف و عمیق به توصیف ظرایف و دقایق در مورد مولانا پرداخت و نشان داد مثل ‏سیاست خارجی، بودجه نویسی، اقتصاد نفت، راه سازی، زبان های بومی و زنده و مرده، فوتبال، ‏نحوه زدن آبشار در والیبال، شیوه دفاعی در بسکتبال و سایر موارد، در مورد ادبیات فارسی و ‏مولوی شناسی نیز اطلاعات دقیق دارد. وی در سخنرانی خود در مورد مولوی گفت: « مولوی فی ‏البداهه زیباترین و دقیق ترین موضوعات را در قالب اشعار ساده و روان بیان کرده است.» ‏کارشناسان توضیح دادند که احتمالا شخص فوق الذکر ابراهیم صهبا را با مولوی اشتباه گرفته و ‏این دو را یکی فرض کرده است. وی علت مولوی شدن مولوی را « عشق به خدا و پیامبر و اهل ‏بیت طاهرین» اعلام کرد، اما جرات نکرد بگوید که مهم ترین چیزی که مولوی را مولوی کرد، ‏عشق و باور او به ولایت فقیه بود. وی در یک توضیح روشن و مشخص گفت: « عزیزان من! ‏امروز همه نیاز به مولوی داریم»( همانطور که به انرژی هسته ای نیاز داریم) وی برای اثبات ‏ایرانی بودن مولوی گفت: « مولوی نه متعلق به یک زمان و مکان، بلکه متعلق به همه بشریت ‏است.» وی در تشبیه مولوی به هوگو چاوز و آیت الله مصباح یزدی و خودش گفت: « مولوی هم ‏مثل همه عدالت طلبان، پاکان و خداخواهان منتظر است تا همه زیبایی ها بر عالم بشریت حاکم ‏شود.» یا به عبارتی مولوی هم یکی از اولین اعضای انجمن حجتیه بوده است. در همین راستا ‏یکی از اشعار کشف نشده مولوی که اخیرا در کشوی میز دفتر روابط عمومی موسسه مولوی در ‏اطراف قونیه کشف شده است، منتشر شد. مولوی در این شعر ظهور احمدی نژاد را پیش بینی ‏کرده است.‏

زنده بدم مرده شدم گریه بدم خنده شدم‏

دولت مود آمد و مح، دولت پاینده شدم

دولت گیراست مرا، خلق اسیر‏‎ ‎است مرا

نور منیر است مرا، هاله تابنده‎ ‎شدم

گفت که دیوانه شدی صاحب این خانه شدی

رفتم و خود پیچ شدم، مهره چرخنده شدم

گفت برو بست نشین، دولت یک دست نشین

رفتم و یک دست شدم عامل هر خنده شدم

گفت که تو نخبککی، غرق خیالی و شکی

گول شدم،‎ ‎هول شدم، قاط زدم، کنده شدم

گفت که تو هاله شدی‎ ‎مثل پسر خاله شدی

هاله منم، ماله منم نور پراکنده‎ ‎شدم

گفت که شیخی و سری از همه کس پیش تری

شیخ منم پیش منم امر تو را بنده شدم‏

گفت‎ ‎که الهام دهم، پخته نشد، خام دهم‏

خام چو الهام شدم، یک تنه صد بنده شدم

گفت که این دولت تو، سیرت بی صولت تو‏

با صد میلیارد یورو، راهی آینده‎ ‎شدم

هم چه گوارات منم، فیدل کوبات منم

چاوز یک دنده شدم، یک چپ بازنده شدم

گفت قطاری بنشین گاز بده روی زمین

دنده عقب هیچ مرو، ترمز را کنده شدم

آس شدم پاس شدم، سوی کاراکاس شدم‏

نور نیویورک زد و مبتکر و زنده شدم

شکر علی رفت به حق، از همه بردیم‎ ‎سبق

با تق و توق و تتلق،هاله رخشنده‎ ‎شدم