دوبیتی های دولت پاک

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

اختلاس در شکاف

ای مختلسان نظر سوی خاک کنید

از لای شکاف یا که از چاک کنید

میلیارد دلار اگر به گا رفت چه باک

یک دم نگهی به دولت پاک کنید

 

دولت پاک

این دولت ما دولت پاکی بوده است

یک روز یه چیز زیر خاکی بوده است

گر دزد شدند جملگی دولتیان

لابد که در آن بیم هلاکی بوده است

 

اوضاع فلک

گفتند که این دولت، خیلی پاک است

هر کس که کند نقد، دهانش چاک است

در بین شکاف دولت و رهبر دین

فریاد که اوضاع فلک، بر فاک است

 

تپه های گل

اول که دلیر بود و بی باک آمد

محمود فلک شکفت و بر خاک آمد

یک تپه ز همتش نرید و نگذشت

صد شکر که دولتی چنین پاک آمد

 

آریا از آلمان آمد

به خوجستان، به خوجستان، اومه یار

ز کلن اومه، ز کلن اومه، خریدار

فروشم کارخونه ی از جنس فولاد

سه میلیارد حاصل اومه، از چنین کار

 

دولتت پاک

سرت پاک و تنت پاک و دلت پاک

که گفت حدادیان هم دولتت پاک

سه میلیارد کاغذپاره کجات بی؟

که گشته اختلاس در دولت پاک