آرایش نظامی

نویسنده

آرایش نظامی، طرح از هادی حیدری، آسمان