سه لاریجانی و یک راه باریک

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

یکی از کارهای مفید هفته این است که درباره شش واقعه مهم هفته یک دوبیتی بسازم، حتما می خواهید بگوئید هفته هفت روز است و اگر قرار است برای هر روز هفته یک دوبیتی بسازیم، باید هفت تا بسازیم، ولی هر هفته که نمی شود برای جنتی دوبیتی ساخت، برایش بعدا یک دیوان “ بابا احمد لرزان” می سازیم که همه آن را با لهجه پارسی دری وری بخوانند که هم خودش بفهمد هم با زمان و زبانش سازگار باشد. دوبیتی های این هفته را بخوانید. البته این هفته استثنائا هفت تا شد.

 

یارانه کی هدفمند بود

مو یارانه دهم کش بو هدفمند

به هر کس جز کسونی گشته در بند

به یارانی که یارانه بدادم

هدفمندانه داد چشم بند و پابند

 

متکی کی برکنار کرتاهه

منوچم آی منوچم متکی جان

وزیرم در سنگال گشته حیران

وزیرم رفته تا نامه بره دوست

خدایا رفته را نومید مگردان

 

مشائی یار ما بیده به صد سال

مشائی بنگرم دریایه بینم

مشائی بنگرم صحرایه بینم

قدم کوتاهه و چارپایه ماست

مشائی بنگرم هر جایه بینم

 

دادگاه رفیق حریری محکوم کرتاهه

رفیقی آی حریری آی حریری

که سازمان ملل بد داده گیری

مو محکوم می کنم دادگاه او را

عجب دنیای خوب خر تو شیری

 

هاشمی تکذیب کرد

همی گویند که مو گفتم سکولار

که قانون اساسی شد دل افگار

مو حرفی گر زدم تکذیب گردد

که تکذیبه برایم بهترین کار

 

لاریجانی: دایره اصولگرایی را نباید تنگ کرد

زمانه گشته بر ما تنگ و تاریک

سه لاریجانی و یک راه باریک

اگر چهار تا برادر گشته بودیم

تو این تنگی همی گشتیم چون بیک

 

اژه ای: مصالح نظام اقتضا کند سران فتنه را امروز می گیریم

مصالح باشه زندونی بساجم

برایش درب و دالونی بساجم

سران فتنه گیرم، مصلحت نیست

سه زندون هر خیابونی بساجم