۱۰ آذر ۱۳۹۲ - امارات و سعودی دست از مخالفت برداشتند

۲۵ آبان ۱۳۹۲ - یا افزایش وصولی نفت یا چاپ اسکناس

۱۸ آبان ۱۳۹۲ - خطر هولناک برای نظام