۲۹ مهر ۱۳۹۳ - چه کسی اسید اول را پاشید؟

۱۰ آذر ۱۳۹۲ - قهرمانی که ساخته‌ایم

۲۵ آبان ۱۳۹۲ - وعده هایی برای رئیس جمهور شدن

۷ آبان ۱۳۹۲ - نمود دولت در استاندار کردستان

۲ مرداد ۱۳۹۲ - روزهای مبهم برای پاستور

۱۲ خرداد ۱۳۹۲ - عاقبت این صندوق

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - دوئلی از جنس انتخابات ۸۴

۷ فروردین ۱۳۹۲ - فردای انتخاب

۱۰ بهمن ۱۳۹۱ - دیوار کوتاه روزنامه نگاران

۲۲ آذر ۱۳۹۱ - صف و صندوق

۵ مهر ۱۳۹۱ - شطرنج هاشمی با مهره فرزندان