۱۹ دى ۱۳۹۱ - این سرا، سرای ما نیست

۲۸ آذر ۱۳۹۱ - چرا رسانه ملی تنبل و کسالت آور است

۱۴ آذر ۱۳۹۱ - روزنامه، روزنامه…

۱ آذر ۱۳۹۱ - قاب